Kentsel Dönüşüm


Kentsel Dönüşüm, kentlerin özellikle işlevini yitiren, atıl durumda bulunan parçalarının kentin sosyal ve kültürel hayatına, ekonomisine hizmet edebilmesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacıyla yeniden planlanıp, yeniden yapılanması olarak tanımlanabilir.

AKILLI KENTLER A.Ş., Türkiye'nin kentsel dönüşüm sürecinde belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde çalışarak olası afet risklerinden arındırılmış, uygar ve yaşam kalitesi yüksek marka kentler yaratmayı kendine ilke edinmiştir.

Bu kapsamda; Kentsel Dönüşüm Projelerimizde, zemin durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi ve kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi temel ilkemizdir.

AKILLI KENTLER A.Ş.; Mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, mühendisler, sosyologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerden oluşan uzman teknik kadrosu ile hizmet vermektedir.

Türkiye’de 1960 yılları ve sonrası hızlı sanayileşmeye ve ekonomik gelişmelere paralel olarak köyden şehre göç başlamıştır.

Ülke nüfusun şehir merkezlerinde yoğunlaşmasının getirdiği olumsuz baskılar; plansız kentleşmeyi, tarım alanlarının tahribini, ulaşım ve altyapı yetersizliklerini, çevre kirliliğini ve kaçak yapılaşma gibi problemleri de beraberinde getirmiştir.

Özellikle Türkiye’nin çok yoğun deprem etkinliği altında olması nedeniyle, 1999 yılı Marmara depreminde ve 2011 yılı Van depreminde riskli binalar yüzünden birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun sonucu olarak Kentsel Dönüşüm Projelerinin hayata geçirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

SAMPAŞ Kentsel Dönüşüm Projeleri ile, bütüncül, insan ve vizyon odaklı, mekansal, toplumsal ve ekonomik gelişme stratejilerin ortaya konulduğu bir planlama yaklaşımı ile prestijli yeni mekanlar yaratmayı hedeflemektedir.

Proje Yönetim Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm Proje Uygulama Yazılımı

Gayrımenkul Mevcut Durum Tespiti

Gayrımenkul Mülkiyet ve Yapı İzin Bilgileri

Analitik Etüt Çalışmaları

Değer Tespit ve Fizibilite Analizleri

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Rapor Hazırlanması

Dönüşüm Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Planları

Proje Değerleme ve Dağıtım Teklif Listeleri

Hak Sahipleri İle Müzakere ve Sözleşmeler

Kentsel Dönüşüm Master Planı